Email id:- info@newdelhibarassociation.com
Phone : 011-23389245
Powered by Translate
Powered by Translate
Powered by Translate
Powered by Translate
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Secretary List:-
S.NO
YEAR
NAME
1
1977-1978
Sh. S.K. Aggarwal
2
1978-1979
Sh. Padam Singh Sharma
3
1979-1980
Smt. Indira Bansal, Sh. Mohinder Saini(Acting)
4
1980-1981
Sh. Prem Lal
5
1981-1982
Sh. K.P. Sud
6
1982-1983
Sh. R.D. Sharma
7
1983-1984
Sh. K.K. Sareen
8
1984-1985
Sh. Ramesh Gupta
9
1985-1986
Sh. P.N. Bharti
10
1986-1987
Sh. Devinder Bhardwaj
11
1987-1988
Sh. K.K. Sareen
12
1988-1989
Sh. Suman Kapoor
13
1989-1990
Sh. Ashok Arora
14
1990-1991
Sh. K.K. Manan
15
1991-1992
Sh. K.K. Manan
16
1992-1993
Sh. K.K. Manan, Sh. Bhavnesh Saini(Working Secy)
17
1993-1994
Sh. Ashok Arora
18
1994-1995
Sh. Bhavnesh Saini
19
1995-1996
Sh. J.P. Sharma
20
1996-1997
Sh. Kuldeep Singh Sehrawat
21
1997-1998
Sh. Madan Lal
22
1998-1999
Sh. Karan Singh
23
1999-2000
Sh. A.U. Khan
24
2000-2001
Sh. Virendeer Kasana
25
2001-2002
Sh. Raju Dudani
26
2002-2003
Sh. R.K. Wadhwa
27
2003-2004
Sh. Madan Lal, Sh. Dhir Singh Kasana(Working Secy)
28
2004-2005
Sh. Pradeep Gaur
29
2005-2006
Sh. Raju Dudani
30
2007-2008
Sh. Jagdeep Vats
31
2008-2009
Sh. R.K. Wadhwa
32
2009-2010
Sh. Neeraj
33
2010-2012
Sh. Sunil K. Choudhary
34
2012-2014
Sh. Jagdeep Vats
35
2014-2016
Sh. Ranbir Singh Kundu (Till May 2016)