Email id:- info@newdelhibarassociation.com
Phone : 011-23389245
Powered by Translate
Powered by Translate
Powered by Translate
Powered by Translate
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
President List:-
S.NO
YEAR
NAME
1
1977-1978
Sh. S.L. Taneja
2
1978-1979
Th. Onkar Singh
3
1979-1980
Sh. S.L. Taneja, Sh. V.P. Dhawan(Acting)
4
1980-1981
Sh. R.N. Mittal, Sh. R.D. Mehra
5
1981-1982
Sh. M.L. Midha
6
1982-1983
Th. Onkar Singh
7
1983-1984
Sh. S.L. Taneja
8
1984-1985
Th. Onkar Singh
9
1985-1986
Sh. R.D. Mehra
10
1986-1987
Th. Onkar Singh
11
1987-1988
Sh. V.P. Dhawan
12
1988-1989
Sh. O.P. Faizi
13
1989-1990
Sh. O.P. Faizi
14
1990-1991
Sh. V.P. Dhawan
15
1991-1992
Sh. V.P. Dhawan
16
1992-1993
Sh. K.K. Manan
17
1993-1994
Sh. K.K. Manan
18
1994-1995
Sh. V.P. Dhawan
19
1995-1996
Sh. Ramesh Gupta
20
1996-1997
Sh. Shambhu Nath
21
1997-1998
Sh. Mohinder Saini
22
1998-1999
Sh. Mohinder Saini
23
1999-2000
Sh. K.K. Sareen
24
2000-2001
Sh. Sunil Malhotra
25
2001-2002
Sh. K.K. Manan
26
2002-2003
Sh. K.K. Manan
27
2003-2004
Mrs. Santosh Mishra
28
2004-2005
Sh. S.P. Kausahl
29
2005-2006
Sh. Madan Lal
30
2007-2008
Sh. Subhash C. Gulati
31
2008-2009
Mrs. Santosh Mishra
32
2009-2010
Sh. A.U. Khan
33
2010-2012
Mrs. Santosh Mishra
34
2012-2014
Sh. Rajiv Jai
35
2014-2016
Sh.R.K.Wadhwa (Till May 2016)